HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1935 /SGDĐT-KTKĐ

Về hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 7 năm 2021

              Kính gửi:

                            – Thủ trưởng các đơn vị có học sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông  năm 2021;

                            – Trưởng các Điểm thi.

Căn cứ Chỉ thị 10-CT/TU ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID 19;

Căn cứ Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Thủ trưởng các đơn vị có học sinh tham gia thi TN THPT năm 2021, Trưởng các Điểm thi thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Thủ trưởng các đơn vị có học sinh tham gia thi TN THPT năm 2021

– Thông tin đến thí sinh việc phải tham gia xét nghiệm trong ngày 03/7/2021 và có kết quả âm tính mới được tham gia thi vào ngày 07, 08/7/2021. Không tham gia xét nghiệm đợt này sẽ đăng ký tham gia thi đợt 02 theo hướng dẫn của thí sinh không thi do dịch COVID-19.

– Thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi và học sinh dự thi TN THPT năm 2021 đến điểm lấy mẫu xét nghiệm (tương ứng với Điểm thi (ĐT) được phân công) đúng thời gian quy định vào ngày 03 tháng 7 năm 2021 – Địa điểm lấy mẫu đính kèm).

Lưu ý:

+ Hiệu trưởng các trường thông tin đến học sinh của mình qua nhiều hình thức: cổng thông tin điện tử của trường (thông tin phân ca, phân phòng), mạng xã hội, hệ thống nhắn tin điện tử,… Nội dung nhắn tin như sau: Học sinh dự thi từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 09-Điểm thi THPT A  sẽ có mặt lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 07 giờ 30, ngày 03 tháng 7 năm 2021 tại trường Tiểu học B . Số ……, đường …….., phường ……. , Quận ……

+ Trong ngày 03/7/2021 sẽ có 4 ca:

* Ca 01: phòng thi số 01 đến phòng thi số 09.

* Ca 02: phòng thi số 10 đến phòng thi số 18.

* Ca 03: phòng thi số 19 đến phòng thi số 27 (Điểm thi  hết phòng thi sẽ phân người tham gia công tác tại Điểm thi và tất cả thí sinh đến không đúng khung giờ đã thông báo).

* Ca 04: phòng thi số 27 đến hết, người tham gia công tác tại Điểm thi và tất cả thí sinh đến không đúng khung giờ đã thông báothi và dự phòng cho thí sinh xét nghiệm.

+ Các trường có thí sinh ở tỉnh và có tổ chức nội trú có thể tổ chức cho các thí sinh của mình trú tại trường hoặc nơi tổ chức nội trú. Tuy nhiên, nhà trường phải xây dựng phương án tổ chức nội trú an toàn phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách theo đúng quy định.

+ Thí sinh ở tỉnh (thành phố khác) có thể xét nghiệm Covid 19 tại nơi cư trú. Khi đến Điểm thi, phải trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính của CDC tỉnh (thành phố) nơi cư trú.

– Hướng dẫn thí sinh đăng ký thi TN THPT năm 2021 đợt 2:

+ Đối tượng: là những thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 không thể dự thi vào ngày 07, 08 tháng 7 năm 2021 (thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; những thí sinh đang ở trong vùng bị phong tỏa; những thí sinh học lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cư trú tại các tỉnh (thành phố) khác, thí sinh không xét nghiệm nhanh COVID, thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính.

+ Lần 1: phụ huynh học sinh nộp đơn (theo mẫu) và minh chứng (có thời hạn tối thiểu đến ngày 07/7/2021 đối với F0, F1, F2 và phong tỏa) về cơ sở giáo dục hạn chót ngày 03 tháng 7 năm 2021.

+ Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xem xét các hồ sơ hợp lệ và báo cáo trên phần mềm của phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục . Lưu ý: tải hết minh chứng lên phần mềm. Thời gian thực hiện: trước 16 giờ ngày 03 tháng 7 năm 2021.

+ Lần 2: Những trường hợp học sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc nằm trong khu vực phong tỏa sau ngày 03 tháng 7 năm 2021 thì đơn vị hướng dẫn phụ huynh học sinh làm đơn (theo mẫu), nộp minh chứng. Thời gian tiếp nhận: đến ngày 13 tháng 7 năm 2021.

+ Các đơn vị hoàn tất nhập liệu và báo cáo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục là trước 16 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2021.

+ Ban chỉ đạo Kỳ thi TN THPT tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 sẽ duyệt và thông báo đến các đơn vị Danh sách học sinh có hồ sơ hợp lệ.

  1. Đối với các Trưởng Điểm thi:

          – Chủ động phối hợp với Lãnh đạo điểm lấy mẫu xét nghiệm sắp xếp việc tổ chức xét nghiệm nhanh: chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự; tổ chức xét nghiệm theo ca, học sinh trước, người tham gia ĐT sau; cho học sinh, giáo viên lên phòng ngồi chờ theo phòng thi, giãn cách, phân luồng, hướng dẫn xuống xét nghiệm theo phòng thi; cho ký danh sách xét nghiệm; thông báo thời gian xét nghiệm dự phòng cho thí sinh; ghi nhận và báo cáo các trường hợp không tham gia xét nghiệm.

– Phân công cho Phó trưởng ĐT tại chỗ thông báo cho nhân viên, công an, người tham gia hỗ trợ ĐT theo quyết định đi xét nghiệm theo ca được phân công.

– Báo cáo về Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, thí sinh tại Điểm thi tham gia lấy mẫu xét nghiệm trước 19 giờ ngày 03 tháng 7 năm 2021.

– Xây dựng phương án tổ chức thi an toàn tại Điểm thi (theo mẫu), gủi Ban chỉ đạo thi quận huyện, Thành phố Thủ Đức góp ý và nộp về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trước 16 giờ ngày 03 tháng 7 năm 2021.

Để đảm bảo an toàn cho Kỳ thi TN THPT năm 2021, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có học sinh tham gia thi TN THPT năm 2021; Trưởng các Điểm thi thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

    – Như trên;

    – Ban Giám đốc Sở GDĐT;

    – Lưu: VP, KTKĐ (M).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 Nguyễn Văn Hiếu

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9