Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I – khối THCS – 2022 – 2023

SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

 

Số:………/KH-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                             Tân Phú, ngày 12 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2022 – 2023

            – Căn cứ công văn số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học 2022-2023;

– Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 về quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

– Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Trường THCS-THPT Hồng Đức.

– Trường THCS-THPT Hồng Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa Học kỳ 1 như sau:

I/ Nội dung và hình thức kiểm tra:

 • Theo chỉ đạo chuyên môn của Sở và thống nhất chuyên môn của các Tổ, Nhóm trưởng bộ môn.
 • Nội dung từ tuần 1 đến hết tuần 8 theo kế hoạch giảng dạy.

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Các môn kiểm tra tập trung:

– Toán (60’); Ngữ văn (90’); Anh văn (45’).

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 31/10  đến 01/11/2022

2) Các môn kiểm tra tại lớp:

– Các môn còn lại được kiểm tra từ ngày 24/10 – 29/10/2022 với hình thức 02 đề A, B và  theo TKB  –  45 phút cho mỗi môn.

3)  Cấu trúc đề kiểm tra:

– Thực hiện theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT.

– Theo tài liệu tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4) Lịch kiểm tra: 6, 7, 8, 9

 

            Ngày Môn kiểm tra Thời gian
Thứ Hai

31/10/2022

Toán (60’)

Anh (45’)

13h55 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Ba

01/11/2022

Văn (90’) 13h25 – 14h55

 

5) Đề kiểm tra, nhận bài và trả bài kiểm tra về Học vụ:

– Đề kiểm tra được Tổ, Nhóm trưởng bộ môn trực tiếp ra đề nhằm tạo sự khách quan khi đánh giá. Tổ, Nhóm trưởng nộp đề với đầy đủ đáp án, ma trận, đặc tả về Thầy Hiệu trưởng qua mail: hongduca@gmail.com  chậm nhất là 22/10/2022

 Đề kiểm tra phải ra theo đúng tiến độ giảng dạy, 7 điểm theo kiến thức cơ bản, 3 điểm còn lại được ra theo định hướng đánh giá phát triển năng lực học sinh có tích hợp lồng ghép kiến thức vận dụng thực tiễn.

– Giáo viên bộ môn nhận bài kiểm tra sau buổi kiểm tra môn đó và trả lại bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài.

 

 

Nơi nhận:

– Phòng GDTrH;

– Các Tổ CM;

– Lưu văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Phạm Thanh Tâm

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9