Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I – khối THPT 2022 – 2023

SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

 

Số:………/KH-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                             Tân Phú, ngày 12 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2022 – 2023

            – Căn cứ công văn số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học 2022-2023;

– Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 về quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

– Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Trường THCS-THPT Hồng Đức.

– Trường THCS-THPT Hồng Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa Học kỳ 1 như sau:

I/ Nội dung và hình thức kiểm tra:

  • Theo chỉ đạo chuyên môn của Sở và thống nhất chuyên môn của các Tổ, Nhóm trưởng bộ môn.
  • Nội dung từ tuần 1 đến hết tuần 8 theo kế hoạch giảng dạy.

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Các môn kiểm tra tập trung:

  1. Khối 10: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Anh văn (45’) và các môn tự chọn có tiết chuyên đề (3 tiết/tuần) gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý với thời gian 45 phút/ môn.

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 02/11  đến 04/11/2022

  1. Khối 11: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Anh văn (45’) Vật lý (45’); Hóa học (45’);

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 02/11  đến 04/11/2022

  1. Khối 12: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (50’); Hóa học (50’); Sinh học (50’); Anh văn (60’); Lịch sử (50’); Địa lý (50’); GDCD (50’).

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 02/11  đến 05/11/2022

2) Các môn kiểm tra tại lớp:

– Các môn còn lại được kiểm tra từ ngày 24/10 – 29/10/2022 với hình thức 02 đề A, B và  theo TKB  –  45 phút cho mỗi môn.

3)  Cấu trúc đề kiểm tra:

– Thực hiện theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT.

– Theo tài liệu tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Khối 10, 11: Tự luận hoặc tự luận kế hợp trắc nghiệm

– Khối 12: Trừ môn Ngữ văn, các môn còn lại 100% trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn.

4) Lịch kiểm tra: theo lịch đính kèm

5) Đề kiểm tra, nhận bài và trả bài kiểm tra về Học vụ:

– Đề kiểm tra được Tổ, Nhóm trưởng bộ môn trực tiếp ra đề nhằm tạo sự khách quan khi đánh giá. Tổ, Nhóm trưởng nộp đề với đầy đủ đáp án, ma trận, đặc tả về Thầy Hiệu trưởng qua mail: hongduca@gmail.com  chậm nhất là 22/10/2022

 Đề kiểm tra phải ra theo đúng tiến độ giảng dạy, 7 điểm theo kiến thức cơ bản, 3 điểm còn lại được ra theo định hướng đánh giá phát triển năng lực học sinh có tích hợp lồng ghép kiến thức vận dụng thực tiễn.

– Giáo viên bộ môn nhận bài kiểm tra sau buổi kiểm tra môn đó và trả lại bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài.

 

 

Nơi nhận:

– Phòng GDTrH;

– Các Tổ CM;

– Lưu văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Phạm Thanh Tâm

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9