Nội dung ôn tập môn Hóa Khối 8, 9, 11, 12 (Thời gian 19/2 đến 29/2/2020)

Dành cho học sinh Hồng Đức khối 8

Dành cho học sinh Hồng Đức khối 9

Dành cho học sinh Hồng Đức khối 11

Phần 1:

phần 2:

Dành cho học sinh khối 12

Cơ sở muốn học

Kết quả học tập

Ghi chú

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9