KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS, THPT HỒNG ĐỨC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:            /KH-HĐ        TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

KHOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1619/SGDĐT-CTTT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành lập Tổ An toàn COVID-19 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 2590/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 2385/SGDĐT-CTTT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Công văn số 3427/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ Công văn số 3456/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 9038/SYT-NVY ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế về phương án kiểm soát dịch covid-19; đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;

Trường THCS, THPT Hồng Đức xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

 1. THÔNG TIN CHUNG
  1. Tên đơn vị: Trường THCS, THPT Hồng Đức

        Địa chỉ: 8, Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

– Gồm 93 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (03 cán bộ quản lý, 65 giáo viên và 25 nhân viên).

– Về tiêm vắc xin phòng ngừa: Tiêm đủ 2 mũi vắc xin: 93/93 người (03/03cán bộ quản lý, 65/65 giáo viên, 25/25 nhân viên)

2.2. Học sinh

Năm học 2021-2022 tổng học sinh trường 848/ 26 lớp, trong đó:

Khối 6: 19hs/ 1 lớp

Khối 7: 37hs/ 1 lớp

Khối 8: 53 hs/ 2 lớp

Khối 9: 72 hs/ 2 lớp

Khối 10: 254 hs/ 7 lớp

Khối 11: 215 hs/ 7 lớp

Khối 12: 198 hs/ 6 lớp

2.3 Phụ trách Y tế trường học

– Họ và tên: Nguyễn Thị Bảy- điện thoại: 0976657298

– Email: tuyetlan16@yahoo.com

 1. Phụ trách công tác phòng, chống dịch

– Họ và tên:Phạm Thanh Tâm, Hiệu trưởng – Điện thoại:0913778952

– Email: truonghongductphcm@gmail.com

 1. MỤC TIÊU
  1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo nguyên tắc: kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca nghi nhiễm/ nhiễm bệnh; cách ly, khoanh vùng kịp thời, không để dịch lây lan trong trường học.

 1. Mục tiêu cụ thể

– Xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.

– Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 theo các phương án.

 • XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19
  1. Các khu vực, phòng học, phòng chức năng có tập trung đông người tại đơn vị
 • Vị trí 1: Cổng ra vào.
 • Vị trí 2: Phòng họp.
 • Vị trí 3: Phòng học.
 • Vị trí 4: Hội trường.
 • Vị trí 5: Căn tin.
  1. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn
 • Vị trí 1: Tay vịn cầu thang.
 • Vị trí 2: Tay nắm cửa.
 • Vị trí 3: Máy tính.
 • Vị trí 4: Mặt bàn.
  1. Cung cấp dịch vụ của đơn vị
 • Dịch vụ Căn tin: Vị trí mặt bàn.
  1. Mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại địa phương

Đến thời điểm hiện tại, quận Tân Phú đang ở Mức độ 2

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ

 1. Đối với đơn vị
 • Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị
 • Trưởng ban: Hiệu trưởng
 • Thường trực: Nhân viên y tế
 • Thành viên khác: đại diện các Đoàn thể và các Tổ trưởng.
 • Phân công chi tiết nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo đối với từng nội dung trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. (đính kèm phụ lục 1: Quyết định, bảng phân công)
  • Kiện toàn Tổ An toàn COVID-19 của đơn vị (đính kèm phụ lục 2: Quyết định, bảng phân công)
  • Tự đánh giá “Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục” đã được BCĐ PC Covid cấp QH thẩm định.(đính kèm phụ lục 3: Bảng tự đánh giá)
  • Phương án xử lý các tình huống khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. (đính kèm phụ lục 4.1: phương án)
 • Nhiệm vụ cụ thể, đầu mối liên hệ của từng đối tượng trong cơ quan, đơn vị khi xảy ra tình huống; (đính kèm bảng phân công nhiệm vụ, đầu mối)
 • Sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển theo hướng 1 chiều tại cơ quan, đơn vị. (đính kèm phụ lục 4.1, phụ lục 5.1)
 • Biên bản diễn tập phương án khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; (đính kèm phụ lục 4.2)
  • Kịch bản, bảng phân công thực hiện các công tác phòng chống dịch trong ngày: (đính kèm phụ lục 1 ,5.1: Kịch bản, bảng phân công, mã QR đơn vị, sơ đồ 1 chiều).
 • Sử dụng mã QR để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế;
 • Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào đơn vị;
 • Sơ đồ quản lý người ra/vào trường theo 1 chiều quy định;
 • Quản lý học sinh đầu giờ, cuối giờ, giờ ra chơi, khu vực tập trung đông người; Giám sát việc thực hiện 5K trong suốt thời gian hoạt động trong ngày;
  • Tự kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị về cơ sở vật chất: (đính kèm phụ lục 6: Lịch kiểm tra, phân công, biên bản)
 • Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (theo đúng quy định của ngành y tế);
 • Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng học tập theo đúng hướng dẫn của ngành y tế và quản lý chất thải;
 • Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp;
 • Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy;
 • Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay
 • Trang bị cơ số sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
  • Quản lý người lao động : các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán, thông tin tiêm vắc xin, lịch sử nhiễm Covid-19) (đính kèm phụ lục 7: Danh sách)
  • Tổ chức ký cam kết của đại diện người lao động với trường về việc tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm phụ lục 8: Bản cam kết)
  • Tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước khi dạy học trực tiếp: Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch trong hội đồng sư phạm nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh toàn trường. (đính kèm phụ lục 9: Biên bản, tài liệu tập huấn)
 1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách hàng, phụ huynh và học sinh
 1. Trước khi tổ chức lại hoạt động giáo dục trực tiếp
 • Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường xuyên tự theo dõi sức khỏe tại nhà; trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở….) thì không đến trường và thông báo ngay cho nhà trường và y tế địa phương nơi cư trú.
 • Người làm việc trong trường học (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ, nhân viên căn tin, bếp ăn…) đảm bảo 01 trong các điều kiện sau:

                    + Đã tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

                    + Nếu thuộc nhóm chống chỉ định tiêm chủng thì được xét nghiệm tầm soát định kỳ hàng tuần.

 1. Trong quá trình làm việc, học tập tại trường
 • Yêu cầu phụ huynh hoặc người đưa đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường.
 • Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, yêu cầu rửa tay trước khi học sinh vào lớp.
 • Theo dõi, ghi nhận kịp thời học sinh vắng mặt và lý do để xử lý nếu có liên quan đến dịch bệnh.
 • Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang liên tục (trừ khi ăn, uống); riêng học sinh mầm non không yêu cầu đeo khẩu trang.
 • Phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở…) và thực hiện theo “Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong trường học”.
 1. Sau khi kết thúc buổi học
 • Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ trường về nhà.
 • Đảm bảo học sinh di chuyển ra về theo quy định, giao học sinh cho phụ huynh tại cổng trường.
  1. Đối với hoạt động đưa đón người lao động, học sinh
 • Phương tiện phải được khử khuẩn sau mỗi lần đưa đón người lao động, học sinh.
 • Lái xe và phụ xe phải tiêm đủ liều vắc xin và phải ghi nhật ký tiếp xúc hàng ngày.
 • Kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu học sinh, người lao động khai báo y tế, rửa tay trước khi lên xe, đeo khẩu trang trong khi đi trên xe.
 • Số người trên xe thực hiện theo yêu cầu cụ thể về giãn cách phòng chống dịch của từng giai đoạn dịch bệnh (Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố).
  1. Đối với công tác tổ chức bán trú
 • Bố trí cho học sinh ngồi ăn theo khu vực riêng từng lớp (khuyến khích tổ chức ăn tại phòng học).
 • Nếu có tổ chức ngủ trưa cho học sinh, bố trí khoảng cách giữa 2 học sinh đảm bảo tối thiểu 1m.
 • Theo dõi, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong thời gian nghỉ trưa.
  1. Đối với căn tin
 • Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với nhà trường
 • Phối hợp thực hiện việc quản lý lịch trình, thời gian làm việc của người lao động.
 • Yêu cầu người lao động thực hiện 5K.
 1. TCHỨC THỰC HIỆN
  • Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nhà trường

-Chỉ đạo chung, ban hành kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường.

 • Tổ an toàn COVID-19

-Phối hợp giáo viên để theo dõi sức khỏe giáo viên, cán bộ nhân viên, học sinh phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi

-Triển khai công tác xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 hoặc phối hợp cơ sở y tế để xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19

-Báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo: Trưởng Ban Phạm Thanh Tâm

 • Hiệu trưởng: Ông Phạm Thanh Tâm

-Chỉ đạo chung, ban hành kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường;

-Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương để cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn;

 • Phó Hiệu trưởng: Ông Hoàng Gia Thành

-Cập nhật và tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch…

-Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đội ngũ giáo viên và học sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 • Chủ tịch Công đoàn: Ông Hoàng Gia Thành

-Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của dịch bệnh để thông báo kịp thời cho Công đoàn viên, đoàn viên;

-Hỗ trợ giám sát các trường hợp đi và đến từ vùng dịch của giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

 • Trợ lý thanh niên / Tổng phụ trách: Ông Phan Đăng Hoàng

-Tuyên truyền cho giáo viên, người lao động, học sinh về chuyên đề “Phòng, chống dịch COVID-19” bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp;

 • Đại diện Cha Mẹ học sinh: Ông Vũ Huy Hiều

-Phối hợp với nhà trường thông tin về biện pháp phòng, chống bệnh

 • Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động:

-Nhắc nhở giáo viên, CBNV, học sinh thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường, đảm bảo trường học thông thoáng, sạch sẽ. công tác chủ động phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch theo cấp.

Trên đây là Kế hoạch của trường THCS, THPT Hồng Đức về hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19./.

Nơi nhận:          

– P.GD_ĐT Q. Tân Phú (để báo cáo);

– Ban CĐ phòng, chống dịch Q. Tân Phú (để báo cáo);

– Các tổ CM;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Phạm Thanh Tâm

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới
Họ và tên
phụ huynh đăng ký : *
(Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)
Họ và tên học sinh : *

Giới tính : *
NamNữ

Ngày sinh : *
( Ghi ngày/tháng/năm
Ví dụ : 10/11/2004 )
Trường cũ đang học : *
Học lực : *

Hạnh kiểm : *

Địa chỉ: *
Điện thoại liên lạc: *
Chọn lớp học *
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Chế độ học *
Nội trúBán trú2 buổi
Chọn cơ sở (nơi học) *
CƠ SỞ A: 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí MinhCƠ SỞ B : 118, Nam Hòa, Phước Long A Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9