LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI CẤP 2 NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

Ngày Buổi Lớp Môn Thời gian

 Thứ Ba

 

Sáng

 

6 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

10/12/2019

 

Chiều

 

7 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Tư

Sáng 9 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

11/12/2019

Chiều 8 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Năm

Sáng 6 Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

12/12/2019

Chiều 7 Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Sáu

Sáng 9 Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

13/12/2019

Chiều 8 Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Bảy

Sáng 6 Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

7h30 – 8h30

9h15 – 10h00

14/12/2019

Chiều 7 Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

13h15 – 14h15

15h00 – 15h45

 Thứ Ba

Sáng 9 Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

7h30 – 8h30

9h15 – 10h00

17/12/2019

Chiều 8 Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

13h15 – 14h15

15h00 – 15h45

 Thứ Tư

Sáng 6 Địa lý (45’)

GDCD (45’)

7h30 – 8h15

9h00 – 9h45

18/12/2019

Chiều 7 Địa lý (45’)

GDCD (45’)

13h15 – 14h00

14h45 – 15h30

 Thứ Năm

 Sáng  9 Địa lý (45’)

Hóa học (45’)

GDCD (45’)

7h30 – 8h15

9h00 – 9h45

10h15 – 11h00

19/12/2019  Chiều  8 Địa lý (45’)

Hóa học (45’)

GDCD (45’)

13h15 – 14h00

14h45 – 15h30

16h00 – 16h45

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9